پرتقال فروش


دخترک گوش نمی کند

دوست دارد تجربه کند،

دخترک دیگر

او هم گوش نمی کند

او هم دوست دارد تجربه را،

زنک

دیگر آخر تجربه است!

او کجا و گوش کردن کجا!

. . .

پیدا کنید پرتقال فروش را؟!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید