ده سال عمر بیشتر


بیست ساله شدم

آرزو و آمال، فراوان

بزرگترین آرزو:

ده سال عمر بیشتر.

چهل ساله شدم

باز هم:

ده سال عمر بیشتر،

پنجاه ساله:

ده سال عمر بیشتر،

شصت ساله

هشتاد ساله

سال صد هم به پایان رسید

عمر به پایان رسید

هنوز در آرزوی ده سال عمر بیشتر،

برای چه کار؟

 

/ 0 نظر / 9 بازدید