شکست عشق

کلامت

زمخت و خشن

همچو توفان

وزید بر نو گل عشق

کند ز بیخ

گلبرگهای عشق

پر شد ز شبنم

چشمان گل

شکست کمر باغبان

 

/ 2 نظر / 28 بازدید

انسان نماینده خدابرزمین است آیاچنین قابلیتی رادرخودکشف کردهایم آیابهاوارزش باطن خودراکشف کردهایم باشرکت در http://www.oloomebateni.com قدمی درجهت آشکاری درون خودبردارید

غریبه

ببینم اینایی که گفتی چی چین؟ هاااان؟ فرمودین شعر؟