بگو ای دل، بگو


بگو ای دل، بگو

ای دل بیتاب بگو

بگو از عشق و ریا

عاشق اگر نیست

ریاکار که هست

بگو از عقل و تجارت

عاقل اگر نیست

تاجر که هست

بگو از خانه و خیانت

خانه اگر نیست

خائن که هست

بگو ای دل، بگو

ای دل بیتاب بگو

نگو از وفا

بگو از پشت پا زدن به صفا

نگو از دلتنگی

بگو دلها شده همه سنگی

نگو از انتظار

بگو از یار بد کردار

بگو ای دل، بگو

ای دل بیتاب بگو

بگو که دل خالی شده

عشقها همه پوشالی شده

بگو بالا رفتی دوغ بود

قصه مهر و وفا دروغ بود

بگو ای دل، بگو

 

/ 0 نظر / 8 بازدید