می خواهم او را


می خواهم پیش او روم

به پایش بیفتم

به دامانش بیاویزم

گریه کنم

زار زنم

فغان کنم

شیون سر دهم

موی بر کنم

وانگه که 

اندکی آرام شدم

شرح هجران سرایم

درد دل گویم

فاش بگویم

زیر لب زمزمه کنم

دوستش دارم

خواهش کنم

التماس کنم

مرا

. . .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید