پر شور


چشمهایم را می بندم

سخت بر هم می فشارم

غم منتظر است

نگاهی بیندازد به آنها سخت

شوقی به او ندارم

سری پر شور دارم

دنیا را می خواهم عاشقانه

سوارش می شوم جانانه

لب بر لبش می گذارم

بوسه ها از او می ستانم

سرمستم و عاشق و خرامان

غم می رمد از من هراسان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید