دیوانه یا عاقل


از یادم رفته است

نشان پدر

از یادم رفته است

آغوش گرم مادر

به یادم نمانده است

نگاه گرم یار

به یادم نمانده است

کوچه باغ دیار

چه چیزها

که از یادم رفته است

چه چیزها که به یادم نمانده است

پس من کیستم؟

گویند:

دیوانه ای در میان عاقلان

ندایی ز درون آمد:

عاقلی در میان دیوانگان

 

/ 0 نظر / 7 بازدید