وای اگر دنیا چنین بود


دریای آبی آسمانی

آمدم به ساحل، نبودی

کجا رفته بودی؟

آمدن به ساحل

وقتی تو نباشی

چه بی معنی،

دراز کشیدن در ساحل

وقتی تو نباشی

چه بی ثمر.

دریای آبی آسمانی

آسمان هم آبی است

در ساحل دراز کشیدم

به آسمان نگاه کردم

ولی چه حاصل؟

بوی تو نیست

صدای موج تو نیست

شن بی تو خشک است، خشک

هوا بی تو گرم است، گرم

تو که نیستی

لطافت نیست

طراوت نیست

. . .

وای اگر

دنیا چنین بود

 

/ 0 نظر / 8 بازدید